A Poem by Daniel Varoujan
Translated by The Zoryan Institute

Խաչփուռն

Քեզ կը բերեմ,մայր՛,
հունձքերուս նախընծան
Զոհագործէ սեղանիդ վրայ ուր
դարեր
Փեթակներուս մեղրամոմերը
դեղձան
Լոյս ու արցունք են հոսեր
***
Դուն, սուրբ պաշտպան
հայրենական հողերուս
Որոնց տուիր անմահութիւնը
դրախտի.
Ծիլը ծաղիկ ըրիր, յոյսը՝Արշալոյս
Որ խըրճիթիս կը ժպտի
***
Դուն Խաչփուռն այս, զոր իմ
ձերքով եմ հիւսեր,
ընդունէ Մայր:Բիւր հասկերուս
մէջ ասոնք
կը նազէին կոյսերու պէս
սիկահեր,
արեւայեղց եւ ատոք
***
գերանդիիս տակ, գըլուխնին
դեռ ցողով,
լուսնէն հնձուած ճարրագայթի
պէս ինկան
ոչ մէկ արտոյտ քանդեր է իր
կըտուցով
անոնց շարքերը լըման
***
ես հիւսեցի զանոնքշ գիսակ
առգիսակ
տալով խաչին ձեւը որդւոյդ
կարեվէր
որուն արիւնն, ամէն զատկի,
սուրբ կրակ,մէր ակօսներն
խմեր:
***
իմ յոյսերուս,իղձերուս հետ
հիւսէցի:
Անոնց մէջն է հոյզն արտին,
հուրն արեւուն
խոփին փայլակն ու թեւիս
թափն առնացի
պաղատանքն իմ թոռներուս
***
Մայր Խաչբուռն այս օրհնէ. Եւ
տուր արտերուս
Ամառն ոսկի ինջպէս գարունը
մարգարիտ
Որքան ամբարքս լի ըլլան՝
ջահեր լոյս
պիտի տան քու խորանիտ

***
Ըրէ այնպէս ու նըման հին
օրերուն
Երբ դաշտերէ դաշտ ժուռ գալու
դուն ելլես
Փուշեր չըգան ոտքերուդ տակ
այլ սարսռուն
Կակաչներ մեր սրտին պէս
___________________
I bring to you, Mother, the gift of my
first harvest
To sacrifice on your Altar, where for
centuries
The peach colored wax candles of my
hives
have flown streams of Light and tears
***
You, the protector of our homeland
Which you gave the immortality of
heaven.
You made the bud to flower, and
hope to Dawn
that smiles on my hut
***
You, this full Cross, that I have woven
with my own hands
accept it Mother. In the thousands of
sheaves of wheat
these were dancing like virgin blonds
ripe and sun drenched

***
Under my armpit, still the dew on
their heads
Fallen like rays harvested from the moon,
no bird had destroyed their full banks
with their beaks

***
I have woven them bundle by bundle
giving the form of your son’s revered
cross,
whose blood, every Easter,
are absorbed as
sacred fire by the furrows

***
I have woven them with my hopes
and wishes.
In them is the essence of the soil,
the fire of the sun and the glow of the
coulter
manly force of my arms and
invocation of my grand children
***
Mother bless this cross in my hand.
And give to my farms
gold in the summers and pearls in the
Spring.
As long as my silos are filled , the
torches will shed light to your alter

***

do in the same way –like the old days–
When you pay your visit field by field
no Thorns should come under your feet
but rather the peaceful poppies like our hearts